Niğde Uzman Psikolog | Suat Kılıçarslan (0505) 786 37 61

EBEVEYNLER İÇİN YENİ BİR BAŞ ETME MODELİ: YENİ OTORİTE ŞİDDETSİZ KARŞI KOYMA

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi ISSN:1302-8944 Yıl: 2017 Sayı: 44 Sayfa:66-89
66


Suat KILIÇARSLAN Devrim ERDEM


Başvuru Tarihi: 31.07.2017 Yayına Kabul Tarihi: 11.11.2017 DOI:10.21764/maeuefd.331990

 


Özet: Şiddet ve saldırganlık içeren davranışlar,
Türkiye ve dünyadaki en önemli toplumsal
problemlerdendir. Bu problemin erken ve etkili
biçimde çözülebilmesi için gerekli önleme ve
müdahale çalışmalarının yapılması gerekmektedir.
Saldırgan davranışlara sahip çocukları olan annebabaların
ebeveynlik becerilerinin artırılması ve
ebeveyn çocuk ilişkilerinin onarılmasına yönelik
sistemik yaklaşıma dayalı olarak geliştirilmiş olan
Şiddetsiz Karşı Koyma: Yeni Otorite Modeli nispeten
yenidir ve aile ve okul ortamlarında uygulanması
özellikle Avrupa’da hızla yayılmaktadır.

Devamını oku: EBEVEYNLER İÇİN YENİ BİR BAŞ ETME MODELİ: YENİ OTORİTE ŞİDDETSİZ KARŞI KOYMA

Ergenlerde Görülen Saldırgan Davranışlarda Ebeveyn ve Ergenlere Uygulanan Psikoeğitim Programının Etkisinin İncelenmesi

ÖZET

Bu araştırmada, saldırgan davranışları olan ergenlere yönelik sistemik aile terapileri kuramlarına dayalı olarak oluşturulan "Şiddet ve Saldırganlıkla Baş Etme" programı ve bu ergenlerin ebeveynlerine yönelik "Şiddetsiz  Karşı Koyma" ebeveyn programı uygulanmıştır. Bu programların ergenlerde görülen saldırganlık, anne- babalarının ebeveynlik rolüne ilişkin kendilik algıları, aile ilişkileri ve anne-baba stres düzeyleri üzerindeki etkisi incelenmiştir.

Araştırmanın verileri deney ve kontrol grubunda bulunan öğrencilere uygulanan ‘Saldırganlık Ölçeği’, ve ebeveynlere uygulanan ‘Anne-Baba Stres Ölçeği’, ‘Aile Değerlendirme Ölçeği’ ve ‘Ebeveynlik Rolüne İlişkin Kendilik Algısı Ölçeği’ aracılığıyla elde edilmiştir. Söz konusu ölçekler deney ve kontrol grubu ergen ve anne- babalarına öntest, sontest ve izleme ölçümleri olarak uygulanmıştır. Araştırma verilerinin analizinde SPSS 17 paket programı kullanılmıştır. Bulgular incelendiğinde, ergen ve anne babalarına uygulanan programların ergenlerde görülen saldırgan davranışları azalttığı, ana-babalarının ebeveynlik becerilerini ve aile ilişkilerini geliştirdiği ve anne-baba stres düzeylerini anlamlı derecede düşürdüğü ve bu etkinin uzun süreli olduğu görülmüştür. Bu sonuçlardan hareketle özellikle ergenlere yönelik hizmet veren tüm kurumlarda, bu programların anne-babalarla işbirliği çerçevesinde uygulanması önerilmektedir. Ergenlerde görülen şiddet ve saldırganlık problemlerinin azaltılmasında, yapıcı ve sıcak ilişkilerin kurulduğu aile ortamının oluşturulması ve ebeveynlik becerilerinin geliştirilmesinin faydalı olabileceği düşünülmektedir.

Anahtar kelimeler: Şiddet, saldırganlık, şiddet ve saldırganlıkla baş etme programı, şiddetsiz karşı koyma ebeveyn programı.

Devamını oku: Ergenlerde Görülen Saldırgan Davranışlarda Ebeveyn ve Ergenlere Uygulanan Psikoeğitim Programının...

ÇATIŞMA ÇÖZME EĞİTİM PROGRAMININ İLKÖĞRETİM 6. ve 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÇATIŞMA ÇÖZME DAVRANIŞLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Suat KILIÇARSLAN*

Meral ATICI**

 

               ÖZET

Bu araştırmanın amacı, “Çatışma Çözme Eğitimi Programı”nın ilköğretim 6. ve 7. sınıf öğrencilerinin çatışma çözme davranışları üzerindeki etkisini incelemektir. Çalışma grubu 2011-2012 öğretim yılında Adana’da bir ilköğretim Okulu’nda öğrenim gören deneyvekontrolgruplarınaseçkisizyollaatanan20öğrencidenoluşmaktadır.Araştırma deseni olarak kontrol gruplu ön-test son-test izleme modeli kullanılmış ve 10 öğrenci deney, 10 öğrenci kontrol grubunaalınmıştır.

Eğitim programı uygulanmadan önce ve sonra, deney ve kontrol gruplarının çatışma çözme davranışları, “Çatışma Çözme Davranışını Belirleme Ölçeği (ÇÇDBÖ)” ile değerlendirilmiştir.Deneyvekontrolgruplarındakiöğrencilerin“ÇÇDBÖ”nün“Problem Çözme”ve“Saldırganlık”altölçeklerindenalmışolduklarıöntest,sontestveizlemetesti puanlarının ortalamaları arasında anlamlı bir farklılık olup olmadığı ‘İlişkili Ölçümler İçin Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi' ile testedilmiştir.

Bulgular incelendiğinde, çatışma çözme eğitim programının deney grubundaki öğrencilerin yapıcı çatışma çözme beceri düzeylerinde, bu programın uygulanmadığı kontrol grubundaki öğrencilere göre artış olduğu ve bu artışın uzun süreli olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Çatışma Çözme, Çatışma Çözme Eğitim Programı, Saldırganlık, Problem Çözme.

Devamını oku: ÇATIŞMA ÇÖZME EĞİTİM PROGRAMININ İLKÖĞRETİM 6. ve 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÇATIŞMA ÇÖZME...

Ergen bireylerin benlik saygısı, beden kitle indeksi ve yaşam kalitesi ilişkisinin incelenmesi


Suat Kılıçarslan2 İsmail Sanberk3

 

   Özet

Bu araştırmanın amacı, dokuzuncu sınıf öğrencilerinin benlik saygıları kontrol altına alındıktan sonra beden kitle indeksi ve yaşam kalitesiarasındaki ilişkiyiincelemektir. Araştırmada benlik saygısı puanlarını belirlemek için Kendine Saygı Ölçeği, yaşam kalitesi algıları için Kiddo-Kindl-Ergen Formu kullanılmıştır. Çalışma grubunda bulunan öğrencilerin 327'si (%45.3) kız ve 395'i (%54.7) erkek, toplam 722 öğrenciden oluşmuştur ve yaş  ortalaması 15.2'dir. Beden kitle indeksleri bakımından incelendiğinde öğrencilerin %16,8'inin düşük kilolu, % 70.9’ unun orta ve %12.3' ünün obez olduğu bulunmuştur. Araştırma sonucunda elde edilen bulgular incelendiğinde, öğrencilerin Beden Kitle İndeksi (BKİ) değerleri ile benlik saygısı ve yaşam kalitesi arasında ve benlik  saygısı ile yaşam kalitesi arasında anlamlı ilişkiler olduğu görülmektedir. Ancak, araştırma kapsamında ergen bireylerin benlik saygısı değerleri dışta tutulduğunda, daha önce anlamlı düzeyde olumlu ilişki gösteren BKİ ve yaşam kalitesi puanları arasındaki ilişki  neredeyse ortadan kalkmaktadır. Elde edilen bu bulguya göre ergen obez, ancak eğer benlik saygısı düşükse, yaşam kalitesinin de düşük olabileceğini göstermektedir. Araştırmada elde edilen bulgular var olan araştırma bulguları çerçevesinde tartışılmıştır.

Devamını oku: Ergen bireylerin benlik saygısı, beden kitle indeksi ve yaşam kalitesi ilişkisinin incelenmesi

An Analysis of Adolescent and Parental Views on the Psychoeducation Program for Coping with Aggressive Behaviors

Suat Kılıçarslan1, Meral Atıcı2

1Department of Psychological Counselling and Guidence, Ömer Halisdemir University, Niğde, Turkey

2Department of Psychological Counselling and Guidence, Çukurova University, Adana, Turkey

Correspondence: Suat Kılıçarslan, Department of Psychological Counselling and Guidence, Ömer Halisdemir University, Niğde, Turkey.

 

Received: March29,2017                          Accepted: May2,2017                              Online Published: May3,2017doi:10.11114/jets.v5i6.2307                                    URL:    https://doi.org/10.11114/jets.v5i6.2307

 

Abstract

The aim of this study is to investigate the views of parents and adolescents who participated in psychoeducation programs for coping with adolescent aggressive behaviors. Parents who participated in the study were provided with a program known as the “Non-Violent Resistance Parent Program,” and adolescents participated in the “Coping with Violence and Aggression Psychoeducation Program.” Both programs were designed based on systemic family therapy theories. The views of participating parents and adolescents were obtained through a semi-structured interview form developed by the researchers. The interviews were subsequently analyzed using content analysis methods.

Devamını oku: An Analysis of Adolescent and Parental Views on the Psychoeducation Program for Coping with...